อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พ.ศ ๒๕๖๑

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.กำหนดนโยบายการบริหารพัฒนาท่าเทียบเรือปากบารา
2.กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์  เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงาน
3.แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4.กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไข สัญญาที่เกี่ยวข้องและนโยบายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากท่าเทียบเรือหรือที่เกี่ยวข้อง
6.ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ ๑๕ กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อมิก่อให้เกิดควา่มเสียหายแก่ท่าเทียบเรือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้ตามความจำ เเละนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อ ๑๖ ให้มีบุคลากรในการจัดการท่าเทียบเรือดังนี้
1.ผู้จัดการท่าเทียบเรือ
2.บุคลากรอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม