การบริหารและจัดการ

การบริหารและการจัดการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือ” ประกอบด้วย
1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                                  ประธาน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย    รองประธาน
3.ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย    กรรมการ
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน กรรมการ
5.ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน  กรรมการ
6.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรรมการ
7.ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                    กรรมการ
8.ผู้อำนวยการคองคลัง กรรมการ
9.หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
10.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ