กิจการท่าเรือ

ตามข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พ.ศ 2561 หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๖ เขตท่าเทียบเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์(ปากบารา) ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลกำหนด
ข้อ ๗ ท่าเทียบเรือให้ใช้กิจการดังต่อไปนี้
๑. ขนส่งผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไป
๒. ขนส่งสินค้า สัมภาระ
๓. จำหน่ายตั๋วเรือ
๔. ลานจอดรถ สถานีรถรับจ้าง
๕. ที่ตั้งหรือบูทจำหน่ายสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านแสดงสินค้าโอท๊อปและศูนย์อาหาร
๖. ที่พักคอยของผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป
๗. ที่ตั้งสำนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ
๘. กิจการอื่นใดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด