ความเป็นมา

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือปากบารา เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล   ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551   งบประมาณของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคพื้นที่สตูลเป็นผู้ก่อสร้าง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380.94 ล้านบาท   มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 อาคารหลัก  ประกอบด้วย
      1.อาคารสนับสนุนท่าเรือ พื้นที่รวม 22 ตารางเมตร  ซึ่งแบ่งเป็น ร้านขายของที่ระลึก    ร้านแสดงสินค้าโอทอป ห้องน้ำสถานีรถรับจ้าง  ลานจอดรถยนต์

      2.อาคารท่าเรือท่องเที่ยว   พื้นที่รวม 1,30 ตารางเมตร  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชั้น
         ชั้นล่าง  มี ศูนย์อาหาร ห้องน้ำ ห้องจำหน่วยตั๋ว ห้องโถงพักคอยและบูธขายสินค้า
         ชั้นบน  มี  สำนักงาน และห้องน้ำ    หน้าท่า มี แท่นเทียบเรือท่องเที่ยว

  1. อาคารท่าเรือเอนกประสงค์   พื้นที่รวม 1,43  ตารางเมตร   ซึ่งแบ่งออกเป็น
    ชั้นล่าง  ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องสำนักงาน  ลานจอดรถท่าเรือเอนกประสงค์  ร้านขายของที่ระลึก  หน้าท่า มีแท่นเทียบเรือเอนกประสงค์
    ชั้นบน  อนุญาตให้กรมประมงใช้ประโยชน์เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง
    นอกจากนี้ ยังมีสะพานทางเข้าท่าเทียบเรือ ขนาด 14.0 x 200 เมตร แนวเขื่อนกันคลื่นใต้สะพาน  ขนาดประมาณ 125  เมตร

    จังหวัดสตูล ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล และสำนักงานธนารักษ์พื้นท่ีสตูล ได้ทำการส่งมอบการบริหารจัดการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน