ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

จังหวัดสตูล โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าไปบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราชั่วคราว มีกำหนดระยะนับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลกำหนด โดยชำระค่าตอบแทนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลกำหนด

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ ท่าเทียบเรือให้อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ของหน่วยงานในสังกัดตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด