ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ควนสตอ จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ผู้เรียน ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ อบต.ควนสตอ ได้นำเด็กปฐมวัย เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จังหวัดสตูล  โดยมีพนักงานท่าเทียบเรือปากบารา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้เรียน คณะครู เกี่ยวกับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล การบริการท่องเที่ยว การบริการของท่าเทียบเรือปากบารา  พร้อมนำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในท่าเทียบเรือปากบารา