วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565  นายสัมฤทธิ์ เลียบประสิทธ์  นายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  พร้อมด้วย นายจิตกร  แก้วนุ้ย ห้วหน้าฝ่ายส่งเสริมการเที่ยว อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือปากบารา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และคณะศึกษาดูงาน วปอ. รุ่นที่ 64 ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ณ ท่าเทียบเรือปากบารา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล