วันที่ 15 ตุลาคม 2564
จังหวัดสตูล พร้อมรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง ด้วยมาตรฐาน (Standard Operation Procedure : SO,P) เชื่อมโยงระบบ Smart Pier Smart Island รองรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด – 19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอละงู หน่วยงานเอกชน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

จากผลการสำรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการท่าเรือปากบาราในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรก จำนวน 433 คน