15 ตุลาคม 2564
คัดกรองนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล พร้อมรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง ด้วยมาตรฐาน (Standard Operation Procedure : SOP) เชื่อมโยงระบบ Smart Pier Smart Island รองรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด – 19 และคัดกรองนักท่องเที่ยวผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สำหรับขั้นตอนการเดินทางตามที่จังหวัดได้กำหนดด้วยมาตรการ SOP ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนต้องเช็คอินลงทะเบียนท่องเที่ยวจังหวัดสตูลตามช่องทางที่กำหนด ถัดจากนั้นแสดงหลักฐานการลงทะเบียน พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสู่ท่าเรือฯ เพื่อรอลงเรือ ส่วนภายในบริเวณท่าเรือฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ เป็นระยะ ๆ และภายในเรือโดยสารทุกลำทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังให้บริการด้วย